Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

Venstres skolepolitikk 2001

Alle elever, både de ressurssterke og ressurssvake, må få muligheten til å gå på en skole hvor de får utviklet sine evner. En gratis grunnskole er et nødvendig utgangspunkt for lik rett til utdanning. Skolen må ha ressurser nok til å kunne tilby den enkelte et tilpasset opplegg. Nye kunnskaper om lese- og skrivevansker, samt skolenes økte ansvar for integrering av funksjonshemmede stiller store krav til læremidler og spesialkompetanse hos lærere. Om ikke samfunnet følger opp på disse områdene svikter vi den grunnleggende idé bak et allment utdanningstilbud. Venstre vil opprettholde den obligatoriske undervisningen i sidemål, og stille krav om at læremidler er tilgjengelige på begge målformer til samme tid. Elever med utenlandsk bakgrunn må gis et forsterket tilbud om norskopplæring, samtidig som de også tilbys undervisning i morsmål. Venstre vil videreføre et spesialskoletilbud for enkelte grupper som for eksempel hørselshemmede som har rett til å bli undervist i et eget språkmiljø.

I samband med innføringen av det nye kristendomsfaget i grunnskolen må religiøse minoriteter og livssyns-minoriteter sikres fritak fra undervisning som bryter med deres overbevisning.

Elever må ha rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemstedet. Samtidig må foreldrene ha rett til å velge en annen skole enn den nærmeste når de for barnets situasjon legger avgjørende vekt på det. For eksempel er det viktig at barn som opplever mobbing skal kunne skifte skole på grunnlag av foreldrenes vurdering. I grunnskolen skal foreldrenes valgfrihet være utgangspunkt for skolevalget, og det er kommunen som i enkeltsaker må begrunne hvorfor valget eventuelt ikke kan imøtekommes. Kommunen skal ha rett til å si nei til skolebytte hvis det kan begrunnes med at et bytte fører til betydelig ulempe for kommunen. Rett til å velge skole innebærer derfor ikke rett til å kreve opprettelse av nye klasser, rett til å bytte i løpet av skoleåret eller rett til fri skoleskyss når annen skole enn den nærmeste velges.

I videregående skole bør elevenes rett til valgfrihet tilsi at de fritt kan velge skole. Dette må allikevel ikke gå utover en rimelig geografisk spredning av det faglige tilbudet innenfor videregående opplæring.

Informasjonen over er gjengitt med tillatelse av nettstedet politikk.no.

Les hva Venstre mener !

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 26. juni 2004 av post@skole.no

Skolepolitikk

Valg 2003
Høyre
Kristelig Folkeparti
Venstre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Rød Valgallianse
De Grønne
Naturlovpartiet
Kristent Samlingsparti
blyant