Utdanning.net
Matte med teskje
  Forsiden |  Skoler |  Arkivet |  Skolenytt |  Om hjelperen |  Annonser |  Samarbeidspartnere -->  Skoleveven

ORGANSISASJONER OG POLITIKK

Organisasjoner |  Politikk og politiske parti

Organisasjoner

Unge Forskere
Sitat fra nettstedet: "Er du nysgjerrig på det som skjer i verden rundt deg? Det er vi! Vi i Unge Forskere ønsker å vise ungdom at forskning er gøy!"
På nettstedet finner du informasjon om sommerleirene Unge Forskere arrangerer, Konkurransen Unge Forskere, og lenker til bl.a. søsterorganisasjoner i de andre nordiske landene.
De arrangementene Unge Forskere står for alene og er med på, er rettet mot ungdom fra ungdomsskolealder opp til 20 år. Hensikten er å stimulere ungdom til å fatte interesse for forskning, teknologi og vitenskap. Organisasjonen drives av frivillig ungdom på ideelt plan.

ANPE
Spansklærerforening i Norge.

NITO Skole
NITO Skole er en innarbeidet kortform for NITOs etatsgruppe for videregående skoler og tekniske fagskoler. Etatsgruppen har over 600 medlemmer på landsbasis.

Norsk Fysikklærerforening
Foreningen skal fremme faglig og pedagogisk utvikling innen norsk fysikkundervisning. Blant annet med eksamensoppgaver, Fysikk-OL, simuleringer og lenker til andre fysikksider.

LUFS
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS) kjemper for nærmiljøskolene.

Elevorganisasjonen
Nettstedet til Elevorganisasjonen, som blant annet arrangerer Elevtinget.

Elevombudet
Nordland har som eneste fylkeskommune innført en ordning med elevombud. Ombudet er ansatt av fylkeskommunen, og har som oppgave å være et bindeledd mellom elever/lærlinger og den enkelte skole/bedrift og politikere. I tillegg skal ombudet arbeide for at elevene/lærlingen får større innflytelse på sin egen opplæringssituasjon.

PS:
Pedagogstudentene er Utdanningforbundets studentorganisering.

Utdanningsforbundet
Nettstedet til Norges største lønnsorganisasjon for lærere. En sammenslåing av de tidligere organisasjonene Norsk Lærerlag og Lærerforbundet.

Skolenes Landsforbund
Skoleforbundet i LO.

Norsk Skolelederforbund
Norsk Skolelederforbund organiserer ledere i utdanningssektoren.

KPF
Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) er en medlemsorganisasjon for pedagoger med kristent verdisyn

Laget (NKSS)
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Noregs Mållag
Vil styrkja dialektane og nynorsken slik at alle fritt skal kunna nytta det tale- og skriftmålet dei sjølve ynskje.

Norsk Målungdom
Norsk Målungdom (NMU) er ungdomsorganisasjonen til Noregs Mållag.

Bokmålsforbundet
Bokmålsforbundets langsiktige mål er å få kun ett skriftspråk i Norge, det som i dag kalles moderat bokmål.

Riksmålsforbundet
Forbundet ble stiftet i 1907 av Bjørnstjerne Bjørnson for å verne om landets nedarvede litteraturspråk.

SiN
Skolebibliotekarforeningen i Norge

NLF
Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening, som i samsvar med opplæringsloven arbeider for å kvalitetssikre og videreutvikle norsk leirskolevirksomhet, spre kjennskap til uteskole og leirskole som pedagogisk arbeidsmåte - og legge forholdene til rette for at samtlige elever får minst ett leirskoleopphold i løpet av sin skolegang.

LFF
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF) arbeider for å styrke den fysiske aktivitet i skolen. Dette omfatter både faget kroppsøving og den leik og idrett som skjer i skolens regi.

FMR
Forbundet Mot Rusgift har blant annet en egen seksjon for skolen.

Politikk og politiske parti

Folkevalgtes e-postadresser og telefonnummere
Er du interessert i å kontakte noen folkevalgte for å drøfte aktuelle saker eller komme med meningsytringer, kanskje i forbindelse med skole og utdanning? På dette nettstedet kan du finne e-postadresse og telefonnummer til en rekke politikere i Stortinget, i fylkene, i de største byene, samt til mange av landets ordførere.

AKP
Arbeidernes kommunistparti

DLF
Det Liberale Folkepartiet

DnA
Det norske Arbeiderparti

DPP
Det Politiske Parti

FrP
Fremskrittspartiet

H
Høyre

KrF
Kristelig Folkeparti

KS
Kristent Samlingsparti

Kp
Kystpartiet

De Grønne
Miljøpartiet De Grønne

Demokratene
Demokratene

NLP
Naturlovpartiet

NKP
Norges Kommunistiske Parti

PP
Pensjonistpartiet

RV
Rød Valgallianse

Sp
Senterpartiet

SV
Sosialistisk Venstreparti

V
Venstre

© Skolehjelperen 2000-2006
Oppdatert 23. mai 2005 av post@skole.no

Skoler

Grunnskoler
Videregående
Folkehøgskoler
Høgskoler
Universiteter
Internasjonale
 

Skolefag

Stiler
Norsk
Natur og Miljø/Naturfag
Fysikk/Kjemi/Biologi
Matematikk
Engelsk
Tysk/Fransk/Andre språk
Samfunnsfag
Historie
Geografi
Religion/KRL
Gym/Kroppsøving
Heimkunnskap
Kunst og Håndverk
Musikk
Helse og Sosial
Diverse
 

Lenker

Mobbing
Skoler/Utdanning
Andre skolesider
Tidsskrift
Organisasjoner/Politikk
Læreplaner
Læremidler
Undervisningsopplegg
Spesialundervisning
Programvare
Hybler/Diverse
Mest for lærere
blyant